Informatie Over WON

De Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (WON) is in 1977 opgericht als een vereniging met het doel een ontmoetings- en kennisuitwisselingsplaats te scheppen voor octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Daarmee wil de WON bereiken dat de vakkennis van haar leden actueel blijft en zo mogelijk verder verbetert. De WON spant zich in om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de in octrooien neergelegde technisch-wetenschappelijke informatie.

Het snel en doelmatig verzamelen van octrooipublicaties over een specifiek onderwerp is werk voor specialisten. De WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat octrooi-informatie in hun organisaties op een adequate manier beschikbaar is en gebruikt wordt.

Voor leidinggevenden, wetenschappers en technici die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling en ontwerp van producten en processen (doorgaans geen octrooi-informatiespecialisten) zijn, naast vaktijdschriften, boeken en congressen/seminars, octrooien een belangrijke bron van informatie. Immers 80% van wat in octrooien wordt gepubliceerd, wordt niet elders gepubliceerd.

Succesvolle innovatie is dan ook onafscheidelijk verbonden met een goed gebruik van octrooi-informatie, zowel met betrekking tot de octrooi-juridische aspecten als de technisch-wetenschappelijke. Dat gebruik is echter bij lange na niet optimaal en vaak om de volgende redenen:

Wat doet WON?

De WON tracht haar doelstellingen te bereiken door:

Voor het bereiken van deze doelstellingen organiseert WON:

Daarnaast vertegenwoordigt de WON de belangen van de leden bij:

Activiteiten van WON

Enkele van de onderwerpen die in WON-verband aan de orde zijn of zijn geweest: Informatie over de werkgroepen binnen won vindt u hier.